Sitemap

Home

Ik heb een schuld

Werkgever

Opdrachtgever

Over ons

Contact

Schuldhulpinstanties

Incassobureau inschakelen

Juridisch advies

Voorbeeld aanmaning

Blog

Deze pagina is in ontwikkeling.

Vacatures

Incassobureau Lelystad

Betalen

Vraag uw log in aan

Indienen vordering

indienen vordering

Debiteurenbeheer

Deurwaarder inschakelen

Wat doet een deurwaarder?

Advocatuur

Incassocalculator

Incasso calculator Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief. Hoofdsom Is de schuldeiser BTW-plichtig? Ja Nee Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief. Resultaat Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

AI Kunstmatige Intelligentie

Bezoekdienst op maat

Callcenter

Herincasso

Herexecutie

Huurincasso

Hypotheekincasso

KTO

Landelijke dekking

Non-performing loan collections

Schuldbewaking

Animatiefilm aanmaningsbrief

Cartoon

Begrippenlijst

Begrippenlijst Aanzegging Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Arrest Arrest is een ander woord voor vonnis of uitspraak. Een arrest wordt gewezen door het gerechtshof of de Hoge Raad. Beschikking Een beschikking is een uitspraak van de rechter in een procedure die is ingeleid door middel van een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie, bewind). Belangrijke uitzondering is dat op een verzoekschrift tot faillissement een vonnis wordt gewezen. Beslag Beslag is een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder, op vordering van een belanghebbende en na het verkrijgen van een executoriale titel (vonnis,…

Cursussen en trainingen

Cursussen en trainingen Wij organiseren ook cursussen en trainingen voor de rechtspraktijk. Medewerkers van credit management organisaties, advocaten, notarissen, accountants en deurwaarders kunnen deelnemen aan deze cursussen of trainingen. Aangezien de kwaliteit van deze cursussen/trainingen op een hoog niveau ligt, zijn er meestal Permanente Educatie punten aan gekoppeld. Deze punten zijn voor advocaten, notarissen, accountants en deurwaarders van belang om te voldoen aan de wettelijke eisen van de diverse beroepsgroepen. Elke cursus weer proberen wij om de inhoud aan te laten sluiten bij de praktijk en de wensen van onze relaties. Ook u bent van harte welkom op een van…

Toezicht en tucht

Vacatures

Inloggen klantenportaal

Deurwaarder inschakelen

Deurwaarder inschakelen Wanneer een deurwaarder inschakelen? U kunt Deurwaarder.com inschakelen wanneer u maar wilt. Wanneer u een achterstallige betaling wilt innen, is het gebruikelijk dat u zelf uw relaties herinnert en maant tot betaling van de openstaande post(en). In een laatste brief, de laatste aanmaning, geeft u aan dat bij verder uitblijven van de betaling u de zaak zal overdragen aan ons. In deze fase blijft het streven, zonder rechterlijke tussenkomst, de zaak op te lossen met inachtneming van de incassokosten. Als dat niet mogelijk blijkt, kunt u besluiten tot dagvaarden. Voor en na een eventueel vonnis is het mogelijk…

Debiteurenbeheer

Aanmaningsbrief

Vordering indienen

Privacy verklaring

Vertalingen

Vertalingen Nederlands Aanzegging ontruimingBankbeslagBeslag auto inboedelBetekening en bevel vonnisLoonbeslag English Your wages or benefits have been garnishedA judgement has been served upon youYour furniture/car has been seizedAn attachment has been levied on your bank accountYou have been given a legal notice from the court to vacate your house Deutsch Francais Türkce Al-Arabiyya

Aanzegging ontruiming

Er is aan u een gerechtelijke woningontruiming aangezegd De gerechtsdeurwaarder heeft opdracht gekregen om uw woning te ontruimen. In het stukdat de gerechtsdeurwaarder u heeft uitgereikt is aangegeven op welke datum dezeontruiming plaats vindt. Bij een woningontruiming is het de bedoeling dat de woning weer ter beschikking van deeigenaar van de woning komt. Dat houdt in dat u en uw eigendommen uit de woningmoeten worden verwijderd. De gerechtsdeurwaarder voert uw inboedel af uit de woning waarna zijn taak voltooid is.U bent zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van uw inboedel. Het magduidelijk zijn dat als uw inboedel op…

Bankbeslag

Er is beslag op uw bankrekening gelegd Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd opuw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot vanexecutoriaal derdenbeslag overbetekend. Anders dan bij een loonbeslag wordt er bij beslag op uw bankrekening(en) geen deelbuiten het beslag gehouden. Alles wat op uw rekening(en) staat valt onder het beslag.Ook geld afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn (zoalskinderbijslag en studiefinanciering) valt daarom in beginsel onder dit beslag. Betalingendie na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag. Een bank zal door de beslaglegging de…

Beslag auto inboedel

Er is beslag op uw inboedel/auto gelegd Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uwinboedel/auto is gelegd. Er is tegen u een vonnis gewezen of een dwangbevel uitgevaardigd en u heeft geen(volledige) betaling verricht. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag op uwinboedel en/of uw auto gelegd. In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan uheeft of zal overhandigen staat omschreven welke spullen in beslag zijn genomen en opwelke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht. U dient er rekening mee te houden dat voor de verkoop er aankondigingsbiljetten aan uwwoning en bij uw gemeente worden opgehangen.…

Betekening en bevel vonnis

Er is aan u een vonnis betekend Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarderheeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeldtot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeftopgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doelom u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaastwordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling nate komen.Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de deurwaardervoldoet, biedt…

Loonbeslag

Er is beslag op uw loon of uitkering gelegd Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw loon ofuitkering is gelegd. Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot vanexecutoriaal derdenbeslag overbetekend. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht op grond hiervan een deel van uwinkomen in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordtaan de gerechtsdeurwaarder afgedragen. Als u vast in Nederland woont of verblijft valt niet uw gehele inkomen onder het beslag.Een deel van uw inkomsten worden aan u uitbetaald. Dit deel heet de beslagvrije voet.…

Your wages or benefites have been garnished

Your wages or benefites have been garnished The Court Bailiff has just notified you that your wages or benefits have been garnished. Informal terms, this means that the Court Bailiff has served a writ of execution against youon behalf of a third party. Because of this, your employer, or the Benefits Office, is required to retain a proportion ofyour income, rather than pay it out to you. This proportion of your income will be paiddirectly to the Court Bailiff. If you live permanently in the Netherlands, then not all of your income is included in thegarnishment. A proportion of your…

A judgement has been served upon you

A judgement has been served upon you The Court Bailiff has just handed a judgement to you. This means that the Court Bailiffhas ‘served’ a judgement upon you. In the judgement you have been ordered to pay. Thejudge might have imposed other obligations or restrictions on you. This handing over ofthe judgement by the Court Bailiff is intended to inform you of the judgement and theverdict. The Court Bailiff is also summoning you (a ‘warrant’ has been drawn up) to abideby this verdict.If you do not voluntarily co-operate with the ruling of the court and you do not meet theterms…

Your furniture/car has been seized

Your furniture/car has been seized The Court Bailiff has just notified you that your furniture/car has been seized.A judgement has been made awarding damages, or a summons has been issued, againstyou, and you have not made a (full) payment. The court bailiff has, therefore, seized yourhousehold belongings and/or your car. An inventory of the goods which have been seized,and the date on which they will be sold by public auction, will be provided for you by thebailiff. Please take note that, before the sale, notices announcing the sale will be placed on yourhouse or in your local area. An advertisement…

An attachment has been levied on your bank account

An attachment has been levied on your bank account The Court Bailiff has just notified you that the assets in your bank account(s) have beenseized. In formal terms, this means that the Court Bailiff has served a writ of executionagainst you on behalf of a third party. Everything that is held in your bank account(s), without exception, is included in a seizureof assets, unless a garnishment has already been made on your wages. Any incomederived from benefits which are not, in principle, subject to seizure, such as child benefitsand student grants, are included in this seizure. Payments that are made…

You have been given a legal notice from the court to vacate your house

You have been given a legal notice from the court to vacate your house The Court Bailiff has been ordered to evict you from your house. The date of this evictionis noted on the document that was provided for you by the Court Bailiff. Evictions take place so that a house may be made available to its owner again. Thismeans that you and your belongings must be removed. The Court Bailiff will remove your furniture from the house, but has no furtherresponsibilities for it. You yourself are responsible for removing it from the street. If yourfurniture is left on the…