Sitemap

Home

Ik heb een schuld

Werkgever

Opdrachtgever

Over ons

Contact

Schuldhulpinstanties

Incassobureau inschakelen

Juridisch advies

Voorbeeld aanmaning

Vacatures

Incassobureau Lelystad

Betalen

Vraag uw log in aan

Indienen vordering

indienen vordering Uw klant betaalt maar niet? U wilt uiteraard uw geld, maar hebt geen zin in alle rompslomp. Wij nemen u graag alle zorgen uit handen. Neem contact met ons op en wij gaan voor u aan het werk!

Debiteurenbeheer

Wat doet een deurwaarder?

Advocatuur

Incassocalculator

Incasso calculator Benieuwd welk bedrag u consumenten aan incassokosten mag rekenen? Bereken snel en eenvoudig met onze incasso calculator. Factuurbedrag Bent u BTW-plichtig?* Ja Nee   Bereken de incassokosten Incassokosten: € {{output}} * Als u niet niet BTW-plichtig bent (zoals verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief. € {{output}} Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

AI Kunstmatige Intelligentie

Bezoekdienst op maat

Callcenter

Herincasso

Herexecutie

Huurincasso

Hypotheekincasso

KTO

Landelijke dekking

Non-performing loan collections

Schuldbewaking

Animatiefilm aanmaningsbrief

Cartoon

Begrippenlijst

Begrippenlijst Aanzegging Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze aanmaning kan zowel door de schuldeiser zelf worden gestuurd als door een ingeschakelde incasso-organisatie (incassobureau of gerechtsdeurwaarder). Arrest Arrest is een ander woord voor vonnis of uitspraak. Een arrest wordt gewezen door het gerechtshof of de Hoge Raad. Beschikking Een beschikking is een uitspraak van de rechter in een procedure die is ingeleid…

Cursussen en trainingen

Cursussen en trainingen Wij organiseren ook cursussen en trainingen voor de rechtspraktijk. Medewerkers van credit management organisaties, advocaten, notarissen, accountants en deurwaarders kunnen deelnemen aan deze cursussen of trainingen. Aangezien de kwaliteit van deze cursussen/trainingen op een hoog niveau ligt, zijn er meestal Permanente Educatie punten aan gekoppeld. Deze punten zijn voor advocaten, notarissen, accountants en deurwaarders van belang om te voldoen aan de wettelijke eisen van de diverse beroepsgroepen. Elke cursus weer proberen wij om de inhoud aan te laten sluiten bij de praktijk en de wensen van onze relaties. Ook u bent van harte welkom op een van…

Toezicht en tucht

Vacatures

Inloggen klantenportaal

Deurwaarder inschakelen?

Deurwaarder of gerechtsdeurwaarder inschakelen? U wilt een deurwaarder inschakelen? Deurwaarder.com heeft deurwaarders en gerechtsdeurwaarders in dienst. Ook voor de minnelijke fase hebben we incassomedewerkers die u van dienst kunnen zijn. We informeren u graag zoveel mogelijk vooraf. Daarom zijn er antwoorden op de meest gestelde vragen geformuleerd. Wat is een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder? Om het onderscheid met de gemeentelijke en andere lagere overheden goed uit te laten komen is er gekozen voor de naam gerechtsdeurwaarder. Die brengt als enige rechtsbeoefenaar exploten uit. In die hoedanigheid heeft hij of zij de status van openbaar ambtenaar. Als gerechtsdeurwaarder brengen wij de dagvaarding…

Debiteurenbeheer

Aanmaningsbrief

Vordering indienen

Privacy verklaring

Vertalingen

Vertalingen / Translations Nederlands Aanzegging ontruimingBankbeslagBeslag auto inboedelBetekening en bevel vonnisLoonbeslag al-Arabiyya العربية لقد تم تبليغك بأمر قضائي بإخلاء مسكنكلقد تم فرض حجز على الحساب المصرفي الخاص بكلقد جرى فرض حجز على راتبك أو المنحة التي تحصل عليهالقد جرى إبلاغك بقرار صادر من محكمةلقد جرى فرض حجز على محتويات مسكنك و/أو سيارتك English You have been given a legal notice from the court to vacate your houseAn attachment has been levied on your bank accountYour furniture/car has been seizedA judgement has been served upon youYour wages or benefits have been garnished Deutsch Sie haben eine Mitteilung über eine gerichtlich angeordnete…

Aanzegging ontruiming

Er is aan u een gerechtelijke woningontruiming aangezegd De gerechtsdeurwaarder heeft opdracht gekregen om uw woning te ontruimen. In het stukdat de gerechtsdeurwaarder u heeft uitgereikt is aangegeven op welke datum dezeontruiming plaats vindt. Bij een woningontruiming is het de bedoeling dat de woning weer ter beschikking van deeigenaar van de woning komt. Dat houdt in dat u en uw eigendommen uit de woningmoeten worden verwijderd. De gerechtsdeurwaarder voert uw inboedel af uit de woning waarna zijn taak voltooid is.U bent zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van uw inboedel. Het magduidelijk zijn dat als uw inboedel op…

Bankbeslag

Er is beslag op uw bankrekening gelegd Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd opuw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot vanexecutoriaal derdenbeslag overbetekend. Anders dan bij een loonbeslag wordt er bij beslag op uw bankrekening(en) geen deelbuiten het beslag gehouden. Alles wat op uw rekening(en) staat valt onder het beslag.Ook geld afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn (zoalskinderbijslag en studiefinanciering) valt daarom in beginsel onder dit beslag. Betalingendie na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag. Een bank zal door de beslaglegging de…

Beslag auto inboedel

Er is beslag op uw inboedel/auto gelegd Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uwinboedel/auto is gelegd. Er is tegen u een vonnis gewezen of een dwangbevel uitgevaardigd en u heeft geen(volledige) betaling verricht. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag op uwinboedel en/of uw auto gelegd. In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan uheeft of zal overhandigen staat omschreven welke spullen in beslag zijn genomen en opwelke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht. U dient er rekening mee te houden dat voor de verkoop er aankondigingsbiljetten aan uwwoning en bij uw gemeente worden opgehangen.…

Betekening en bevel vonnis

Er is aan u een vonnis betekend Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarderheeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeldtot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeftopgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doelom u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaastwordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling nate komen.Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de deurwaardervoldoet, biedt…

Loonbeslag

Er is beslag op uw loon of uitkering gelegd Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw loon ofuitkering is gelegd. Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot vanexecutoriaal derdenbeslag overbetekend. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht op grond hiervan een deel van uwinkomen in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordtaan de gerechtsdeurwaarder afgedragen. Als u vast in Nederland woont of verblijft valt niet uw gehele inkomen onder het beslag.Een deel van uw inkomsten worden aan u uitbetaald. Dit deel heet de beslagvrije voet.…

Your wages or benefites have been garnished

Your wages or benefites have been garnished Loonbeslag (Your wages or benefites have been garnished) The Court Bailiff has just notified you that your wages or benefits have been garnished. Informal terms, this means that the Court Bailiff has served a writ of execution against youon behalf of a third party. Because of this, your employer, or the Benefits Office, is required to retain a proportion ofyour income, rather than pay it out to you. This proportion of your income will be paiddirectly to the Court Bailiff. If you live permanently in the Netherlands, then not all of your income…

A judgement has been served upon you

A judgement has been served upon you Betekening en bevel vonnis (A judgement has been served upon you) The Court Bailiff has just handed a judgement to you. This means that the Court Bailiffhas ‘served’ a judgement upon you. In the judgement you have been ordered to pay. Thejudge might have imposed other obligations or restrictions on you. This handing over ofthe judgement by the Court Bailiff is intended to inform you of the judgement and theverdict. The Court Bailiff is also summoning you (a ‘warrant’ has been drawn up) to abideby this verdict.If you do not voluntarily co-operate with…

Your furniture/car has been seized

Your furniture/car has been seized Beslag auto inboedel (Your furniture/car has been seized) The Court Bailiff has just notified you that your furniture/car has been seized.A judgement has been made awarding damages, or a summons has been issued, againstyou, and you have not made a (full) payment. The court bailiff has, therefore, seized yourhousehold belongings and/or your car. An inventory of the goods which have been seized,and the date on which they will be sold by public auction, will be provided for you by thebailiff. Please take note that, before the sale, notices announcing the sale will be placed on…

An attachment has been levied on your bank account

An attachment has been levied on your bank account Bankbeslag (An attachment has been levied on your bank account) The Court Bailiff has just notified you that the assets in your bank account(s) have beenseized. In formal terms, this means that the Court Bailiff has served a writ of executionagainst you on behalf of a third party. Everything that is held in your bank account(s), without exception, is included in a seizureof assets, unless a garnishment has already been made on your wages. Any incomederived from benefits which are not, in principle, subject to seizure, such as child benefitsand student…

You have been given a legal notice from the court to vacate your house

You have been given a legal notice from the court to vacate your house Aanzegging ontruiming (You have been given a legal notice from the court to vacate your house) The Court Bailiff has been ordered to evict you from your house. The date of this evictionis noted on the document that was provided for you by the Court Bailiff. Evictions take place so that a house may be made available to its owner again. Thismeans that you and your belongings must be removed. The Court Bailiff will remove your furniture from the house, but has no furtherresponsibilities for it.…

Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-) Leistung wurde gepfändet

Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-) Leistung wurde gepfändet Loonbeslag (Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-) Leistung wurde gepfändet) Der Gerichtsvollzieher hat Ihnen soeben mitgeteilt, dass Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-)Leistung gepfändet wurde. Formal heißt das, dass der Gerichtsvollzieher eine Urkundeüber die Drittpfändung im Zuge der Zwangsvollstreckung zugestellt hat. Ihr Arbeitgeber oder Ihr Leistungsträger ist aufgrund dessen verpflichtet, einen Teil IhresEinkommens einzubehalten und nicht länger an Sie auszuzahlen. Dieser Teil IhresEinkommens wird an den Gerichtsvollzieher abgeführt. Wenn Sie Ihren festen Wohnsitz in den Niederlanden haben oder sich dauerhaft dortaufhalten, ist nicht Ihr gesamtes Einkommen von der Pfändung betroffen. Sie bekommeneinen Teil Ihrer…

Ihnen wurde ein Urteil zugestellt

Ihnen wurde ein Urteil zugestellt Betekening en bevel vonnis (Ihnen wurde ein Urteil zugestellt) Sie haben soeben vom Gerichtsvollzieher ein Urteil erhalten. Der Gerichtsvollzieher hatIhnen das Urteil „zugestellt“. Das Gericht hat Sie mit dem Urteil zu einer Zahlungverurteilt. Möglicherweise hat Ihnen der Richter weitere Verpflichtungen oder Verboteauferlegt. Zweck der Aushändigung des Urteils durch den Gerichtsvollzieher ist es, Sieüber das Urteil und die darin enthaltene Verurteilung in Kenntnis zu setzen. Fernerwerden Sie vom Gerichtsvollzieher aufgefordert (d.h. es wird „angeordnet“), dieserVerurteilung zu entsprechen.Wenn Sie das Urteil des Gerichts und der Anordnung des Gerichtsvollziehers nichtfreiwillig nachkommen, bietet das Gesetz Ihrem Gläubiger die Option,…

Ihr Hausrat/Auto wurde gepfändet

Ihr Hausrat/Auto wurde gepfändet Beslag auto inboedel (Ihr Hausrat/Auto wurde gepfändet) Der Gerichtsvollzieher hat Ihnen soeben mitgeteilt, dass Ihr Hausrat/Auto gepfändetwurde. Es ist ein Urteil gegen Sie ergangen oder es wurde ein Zahlungsbefehl gegen Sie erwirkt,und Sie haben den geforderten Betrag nicht (vollständig) bezahlt. Daher hat derGerichtsvollzieher Ihren Hausrat und/oder Ihr Auto gepfändet. Im Protokoll, das Sie vomGerichtsvollzieher erhalten haben oder werden, ist beschrieben, welche Objektebeschlagnahmt wurden und an welchem Datum sie öffentlich versteigert werden. Sie müssen damit rechnen, dass vor dem Verkauf schriftliche Ankündigungen an IhrerWohnung und in der Gemeindeverwaltung ausgehängt werden. Außerdem wird eineAnzeige in einer Tageszeitung veröffentlicht.…

Ihr Konto wurde gepfändet

Ihr Konto wurde gepfändet Bankbeslag (Ihr Konto wurde gepfändet) Der Gerichtsvollzieher hat Ihnen soeben mitgeteilt, dass Ihr Konto bzw. Ihre Kontengepfändet wurden. Formal heißt das, dass der Gerichtsvollzieher eine Urkunde über dieDrittpfändung im Zuge der Zwangsvollstreckung zugestellt hat. Im Gegensatz zu einer Lohnpfändung wird bei einer Kontopfändung Ihr gesamtesVermögen gepfändet. Alles, was auf Ihrem Konto bzw. Ihren Konten steht, wirdgepfändet.Das gilt grundsätzlich auch für Beträge, die Sie in Form von Sozialleistungen erhalten unddie selbst nicht pfändbar sind (z.B. Kindergeld und Bafög). Zahlungen, die nach derPfändung auf Ihrem Konto eingehen, sind von der Pfändung nicht betroffen. Im Allgemeinen wird ein Konto,…

Saisie sur salaire ou allocations

Saisie sur salaire ou allocations Loonbeslag (Saisie sur salaire ou allocations) L’huissier de justice vient de vous signaler que vous faisiez l’objet d’une saisie sursalaire ou allocations. Formellement parlant, l’huissier de justice vous a signifié unexploit de saisie-exécution. Votre employeur ou votre institution débitrice doit de ce fait retenir une partie devos revenus et ne plus vous la verser. Cette partie de vos revenus est versée àl’huissier de justice. Si vous avez un domicile ou une résidence fixe aux Pays-Bas, vos revenus neseront pas totalement saisis. Une partie de vos revenus vous sera versée. Cettepartie est appelée « quotité insaisissable…

Un jugement vous est signifié

Un jugement vous est signifié Betekening en bevel vonnis (Un jugement vous est signifié) L’huissier de justice vient de vous remettre un jugement. De ce fait, l’huissier de justicevous a « signifié » le jugement. Par ce jugement, le tribunal vous a condamné à payer. Ilest possible que le tribunal vous ait aussi imposé d’autres obligations ou interdictions.Cette remise du jugement par l’huissier de justice sert à vous informer du jugement et dela condamnation qu’il comporte. Par ailleurs, l’huissier vous enjoint (vous somme) derespecter cette condamnation.Si vous ne respectez pas spontanément le jugement du tribunal et l’injonction del’huissier, la loi…

Saisie de votre mobilier/ voiture

Saisie de votre mobilier/ voiture Beslag auto inboedel (Saisie de votre mobilier/ voiture) L’huissier de justice vient de vous signaler que votre mobilier/ voiture ferait l’objet d’unesaisie. Un jugement ou un commandement a été prononcé à votre encontre et vous n’avez paspayé (totalement). C’est pourquoi l’huissier de justice va saisir votre mobilier et/ ou votrevoiture. Dans le procès-verbal que l’huissier de justice vous a remis ou va vous remettre,vous trouverez le descriptif des objets saisis et la date de leur vente publique. N’oubliez pas que la vente sera annoncée par des affiches apposées sur votre habitationet à l’administration communale. Par…

Saisie sur compte en banque

Saisie sur compte en banque Bankbeslag (Saisie sur compte en banque) L’huissier de justice vient de vous signaler que votre (vos) compte(s) en banqueallai(en)t être saisi(s). Formellement parlant, l’huissier de justice vous a signifié unexploit de saisie-exécution. Contrairement à une saisie-arrêt, aucune partie n’est insaisissable en cas desaisie sur compte(s) en banque. Tout ce qui se trouve sur votre (vos) compte(s)est saisi. Même l’argent provenant d’allocations insaisissables (notamment des allocationsfamiliales ou d’une bourse d’études) peut en principe être saisi. L’argent versé survotre compte après la saisie ne peut pas être saisi. En général, une banque bloque le compte en raison…

Vous faites l’objet d’une expulsion judiciaire

Vous faites l’objet d’une expulsion judiciaire Aanzegging ontruiming (Vous faites l’objet d’une expulsion judiciaire) L’huissier de justice a été chargé de vous expulser de votre habitation. Ledocument que l’huissier de justice vous a remis mentionne la date à laquelle cetteexpulsion aura lieu. Une expulsion vise à remettre l’habitation à la disposition de son propriétaire. Celasignifie que vous devez quitter l’habitation et emporter vos effets personnels. L’huissier de justice évacue votre mobilier de l’habitation, après qui sa tâche estaccomplie. Vous êtes personnellement responsable de l’évacuation de votremobilier de la voie publique. Il est évident que si votre mobilier se trouve sur…

Maaş veya ödeneğiniz haczedildi

Maaş veya ödeneğiniz haczedildi Loonbeslag (Maaş veya ödeneğiniz haczedildi) Az önce icra görevlisi size maaş veya ödeneğinizin haczedildiğini bildirdi. Resmi bir tabirleicra görevlisi üçüncü şahıslarda ki alacağınıza mahkeme kararı ile icra edilebilir bir hacizkoyduğuna dair bir tutanağı tebliğ etmiştir. İşvereniniz veya ödenek ödeyen kurumunuz bu nedenle gelirinizin bir kısmında kesintiyaparak artık size ödememekle yükümlüdür. Gelirinizin bu kısmı icra görevlisine verilir. Hollanda’da sabit bir şekilde ikamet ettiğiniz takdirde gelirinizin tamamı haciz kapsamınagirmez. Gelirinizin bir kısmı size ödenir. Bu kısma hacizden muaf payı adı verilir. İcragörevlisi icradan muaf bu payı hesaplayacaktır. Bunun için gelir ve giderinizle alakalı birtakım bilgilere ihtiyacı vardır. Bu…

Size mahkeme kararı tebliğ edildi

Size mahkeme kararı tebliğ edildi Betekening en bevel vonnis (Size mahkeme kararı tebliğ edildi) Az önce icra görevlisi size bir mahkeme kararı verdi. İcra görevlisi böylelikle mahkemekararını size ‘tebliğ’ etmiş oldu. Mahkeme kararında hakim sizi ödeme yapmaya mahkumetti. Hakim sizi başka yasaklara veya yükümlülüklere de mahkum etmiş olabilir. İcragörevlisi tarafından mahkeme kararının şahsınıza verilmesindeki amaç sizi mahkemekararından ve kararda belirtilen mahkumiyetten haberdar etmektir. Aynı zamanda icramemuru tarafından bu mahkumiyeti yerine getirmeniz talep edilmektedir(emredilmektedir).Hakimin kararına ve icra görevlisinin emrine gönüllü olarak uymamanız durumunda,yasalar alacaklınıza sizin mahkumiyete zorunlu olarak uymanızı sağlama hakkıtanımaktadır. Söz konusu para borcu ise örneğin gelir veya mal varlığınız…

Ev eşyanız/arabanız haczedildi

Ev eşyanız/arabanız haczedildi Beslag auto inboedel (Ev eşyanız/arabanız haczedildi) Az önce icra görevlisi size eşyanızın/arabanızın haczedildiğini bildirdi. Aleyhinize mahkeme kararı veya ödeme kararı verilmiş ve siz (tam) ödeme yapmadınız.İcra görevlisi bu nedenle eşyanızı/arabanızı haczetti. İcra görevlisinin size vermiş olduğuveya vereceği tutanakta hangi eşyaların haczedildiği ve bunların hangi tarihte açık satışasunulacağı belirtilmiştir. Satış ve duyuru evraklarının evinize ve (kayıtlı bulunduğunuz) belediyeye asılacağınıdikkate almalısınız. Aynı zamanda günlük bir gazeteye de bir ilan verilecektir. Bunlarınmasraflarını ödemek zorundasınız. Belki alacaklınız satışın devamına gerek kalmaması için sizinle bir ödeme anlaşmasıyapmaya hazırdır. İcra görevlisi alacaklınızın buna hazır olup olmadığını size bildirebilir. İcra görevlisi ile irtibata geçerek…

Banka hesabınız haczedildi

Banka hesabınız haczedildi Bankbeslag (Banka hesabınız haczedildi) Az önce icra görevlisi size hesap numaranızın (numaralarınızın) haczedildiğini bildirdi.Resmi bir tabirle icra görevlisi üçüncü şahıslardaki alacağınıza mahkeme kararı ile icraedilebilir bir haciz koyduğuna dair bir tutanağını tebliğ etmiştir. Maaş haczinden farklı olarak banka hesabı (hesapları) haczinde herhangi bir payhacizden muaf tutulmamaktadır. Hesabınız (hesaplarınızda) ne varsa haciz kapsamınagirmektedir. Bu nedenle kendisi haczedilmez olan ödenekler dahi (çocuk parası ve eğitimfinansmanı gibi) prensip olarak bu haciz kapsamına girmektedir. Hacizden sonra hesabagiren paralar haciz kapsamına girmez. Banka genelde üçüncü şahıslardaki alacaklarınızın haczi durumunda hesap numaranızıbloke edecektir. Bu nedenle hesap numaranızı bir an önce tekrar kullanabilmeniz içinbanka…

Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi

Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi Aanzegging ontruiming (Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi) İcra görevlisine evinizi boşaltma görevi verilmiştir. İcra görevlisinin size vermiş olduğuevrakta bu boşaltmanın hangi tarihte gerekleşeceği bildirilmiştir. Ev boşaltmasında maksat evinizin tekrar mal sahibine iade etmek için müsait halegetirilmesidir. Bunun anlamı size ait eşyaların evden çıkarılmak zorunda olması. İcra görevlisi ev eşyalarınızı evden çıkarttıktan sonra görevi tamamlanmış olur. Eveşyalarınızı sokaktan almanız kendi sorumluluğunuzdur. Ev eşyalarınızın sokakta kalmasıeşyalarınızın hasar görmesi ve/veya çalınma ihtimali büyük olduğu aşikardır. Eşyalarınızı sokaktan almadığınız takdirde bir ihtimal belediye eşyalarınızı sokaktankaldıracaktır, fakat alacaklı da (belediyenin ısrarı üzerine olsun veya olmasın) bunuyapabilir.…

Sie haben eine Mitteilung über eine gerichtlich angeordnete Wohnungsräumungerhalten

Sie haben eine Mitteilung über eine gerichtlich angeordnete Wohnungsräumungerhalten Aanzegging ontruiming (Sie haben eine Mitteilung über eine gerichtlich angeordnete Wohnungsräumungerhalten) Der Gerichtsvollzieher wurde beauftragt, Ihre Wohnung zu räumen. In der amtlichenMitteilung, die Sie vom Gerichtsvollzieher erhalten haben, ist das Datum angegeben, andem die Räumung stattfindet. Zweck einer Wohnungsräumung ist es, dass die Wohnung dem Eigentümer der Wohnungwieder zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, dass Sie und Ihr Eigentum aus derWohnung entfernt werden müssen. Nachdem der Gerichtsvollzieher Ihren Hausrat aus der Wohnung entfernt hat, ist seineAufgabe beendet. Sie sind selbst dafür verantwortlich, Ihren Hausrat vom Bürgersteig zuentfernen. Wenn Sie Ihren Hausrat…

لقد جرى فرض حجز على راتبك أو المنحة التي تحصل عليها

لقد جرى فرض حجز على راتبك أو المنحة التي تحصل عليها Loonbeslag (لقد جرى فرض حجز على راتبك أو المنحة التي تحصل عليها) لقد قام المحضر القانونً للتو بإعالمك بأنه قد تم فرض حجز على راتبك أو المنحة المالٌة التً تحصل علٌها. ٌعنًبأن ال ُمحضر القانونً قد قام بإٌصال إعالم بحجز تنفٌذي ألموال ال ُمدٌن الموجودة لدىذلك رسمٌا أطراؾ ثالثة. ًإلى هذا الحجز بأن ٌقومواإن رب العمل الذي تعمل لدٌه أو المؤسسة التً تقدم لك المنحة المالٌة مرؼمان استناداًباحتجاز جزء من دخلك وأن ال ٌقوما بدفعه إلٌك. ٌجري تحوٌل هذا الجزء من دخلك إلى المحضر القانونً.قٌم فً هولندا بشك ٍلإذا…

لقد تم تبليغك بأمر قضائي بإخالء مسكنك

لقد تم تبليغك بأمر قضائي بإخالء مسكنك Aanzegging ontruiming (لقد تم تبليغك بأمر قضائي بإخالء مسكنك ) لقد جرى تكلٌف ال ُمحضر القانونً بإخالء مسكنك. تضم الوثٌقة التً قام المحضر القانونً بتقدٌمها إلٌك التارٌخ الذيسٌجري فٌه هذا اإلخالء.إن الهدف من إخالء مسكن ما هو أن ٌعود المسكن إلى صاحبه بحٌث ٌستطٌع التصرف به من جدٌد. ٌعنً ذلك بأنهٌجب إخراجك وإخراج ممتلكاتك من المسكن.ٌقوم ال ُمحضر القانونً بإخراج أمتعتك من المسكن وبذلك تكون مهمته قد انتهت. أنك أنت المسؤول عن رفع أمتعتكمن الشارع. لٌكن من الواضح بالنسبة إلٌك بأن وجود أمتعتك فً الشارع ٌمكن أن ٌنطوي على احتمال كبٌر إلىتعرضها للضرر…

لقد جرى فرض حجز على محتويات مسكنك و/أو سيارتك

لقد جرى فرض حجز على محتويات مسكنك و/أو سيارتك Beslag auto inboedel (لقد جرى فرض حجز على محتويات مسكنك و/أو سيارتك) لقد قام المحضر القانونً للتو بإعالمك بأنه قد تم فرض حجز على محتوٌات مسكنك / سٌارتك.(. ولذلك فقد قاملقد كان قد صدر قرار من المحكمة أو أمر إرغامً ضدك ولم تقم حتى اآلن بتسدٌد المبلغ )كامالًالمحضر القانونً بفرض الحجز على محتوٌات مسكنك و/أو سٌارتك. سٌتضمن المحضر الذي قام / سٌقوم المحضرالقانونً بتسلٌمه لك ما هً الحاجٌات التً جرت مصادرتها وفً أي تارٌخ سٌجري بٌعها بشك ٍل علنً.ٌجب أن تضع فً الحسبان بأنه سٌجري من أجل البٌع تعلٌق الفتات للتبلٌغ…

لقد تم فرض حجز على الحساب المصرفي الخاص بك

لقد تم فرض حجز على الحساب المصرفي الخاص بك Bankbeslag (لقد تم فرض حجز على الحساب المصرفي الخاص بك) لقد قام المحضر القانونً للتو بإعالمك بأنه قد تم فرض حجز على الحساب المصرفً / الحسابات المصرفٌة الخاصةبأن ال ُمحضر القانونً قد قام بإٌصال إعالم بحجز تنفٌذي ألموال ال ُمدٌن الموجودة لدى أطرافبك. ٌعنً ذلك رسمٌاًثالثة.وعلى العكس من فرض الحجز على الراتب ال ٌجري عند فرض الحجز على حسابك المصرفً / حساباتك المصرفٌةاستثناء جزء منها من الحجز. إذ ٌخضع كل ما هو موجود فً حسابك / حساباتك إلى الحجز. ولذلك تخضع كل ال ُمنحإلى هذا الالتً ال تخضع بحد ذاتها إلى…

Disclaimer

Constatering

Betekenen brief

Stuiten van verjaring

Sommatie-exploot

Vroegsignalering

Contactformulier verzonden

Contactformulier verzonden Bedankt dat je contact met ons hebt opgenomen! We nemen binnenkort contact met u op.

Nieuwsbrief

Certificering

Cwize register Deurwaarder.com beschikt over Cwize. Wij zijn daarom ingericht om de Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-standaard aan te leveren. De Cwize COE-bestanden zijn de standaard in Nederland voor de uitwisseling van incassogegevens met incassopartners binnen de credit management keten met als doel transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid te bieden. Welke data bevat een Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-bestand? COE-Algemeen:De COE-Algemeen bevat generieke gegevens over dossiers. Bijvoorbeeld is het dossier lopend of gesloten, heeft het dossier een titel, is er een betalingsregeling of beslag enz. Naast deze gegevens worden er aantal totaalbedragen gevraagd voor bijvoorbeeld hoofdsom voor- en na titel en het actueel te vorderen bedrag. COE-BoekingenDe COE-Boekingen…

Veel gestelde vragen

Loonbeslag werknemer

Het kan voorkomen dat u werknemers in dienst heeft die kampen met (problematische) schulden.Een van de gevolgen daarvan is dat er beslag gelegd kan worden bij hun inkomstenbron. Wat is de betekenis van loonbeslag? Iemand met schulden kan weigeren te betalen of het lukt degene gewoon niet langer om de schuld te betalen. In dat geval kan een schuldeiser loonbeslag leggen op het salaris of op de uitkering van de persoon. Het loonbeslag wordt in gang gezet door de schuldeiser en uitgevoerd door een deurwaarder. Na het loonbeslag kan degene met schuld niet langer inkomsten verbergen of uitgeven. Wat te…

Pańskie wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte

Pańskie wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte Loonbeslag (Pańskie wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte) Komornik sądowy właśnie Państwa poinformował, że Państwa wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte. Formalnie rzecz ujmując, komornik sadowy wydał nakaz zajęcia wierzytelności dłużnika w drodze egzekucji. Twój pracodawca lub podmiot wypłacający jest zobowiązany na tej podstawie do wstrzymania części Pańskich dochodów i zaprzestania ich wypłacania. Ta część Pańskich dochodów zostanie przekazana komornikowi sądowemu. Jeśli mieszkają Państwo lub przebywają w Holandii na stałe, nie będzie podlegał zajęciu cały Pański dochód. Część Pańskich dochodów zostanie Państwu wypłacona. Ta część nazywa się częścią wolną od zajęcia. Komornik sądowy wyliczy tę część…

Pańskie konto bankowe zostało zajęte

Pańskie konto bankowe zostało zajęte Bankbeslag (Pańskie konto bankowe zostało zajęte) Komornik sądowy właśnie Państwa poinformował, że Pańskie konto(a) bankowe zostałozajęte. Formalnie rzecz ujmując, komornik sądowy wydał nakaz zajęcia wierzytelnościdłużnika w drodze egzekucji. Inaczej niż w przypadku zajęcia wynagrodzenia, żadna część konta bankowego (kontbankowych) nie zostanie wyłączona z zajęcia. Wszystko, co znajduje się na Pańskimkoncie (kontach) podlega zajęciu. Zasadniczo obejmuje to również pieniądzepochodzące ze świadczeń, które same nie podlegają zajęciu (takich jak zasiłek nadziecko i stypendium naukowe). Nie są objęte zajęciem płatności, które wpłyną naPańskie konto po jego dokonaniu. Bank z reguły blokuje rachunek w wyniku zajęcia. Dlatego należy skontaktować…

Zostali Państwo powiadomieni o sądowej eksmisji

Zostali Państwo powiadomieni o sądowej eksmisji Aanzegging ontruiming (Zostali Państwo powiadomieni o sądowej eksmisji) Komornik sądowy otrzymał nakaz opróżnienia Pańskiego mieszkania. Dokument wydanyprzez komornika sądowego wskazuje datę tej eksmisji. W przypadku eksmisji, celem jest ponowne udostępnienie domu właścicielowi. Oznaczato, że Państwo i Pańska własność muszą zostać usunięte z nieruchomości. Komornik usuwa z nieruchomości Państwa mienie, po czym jego zadanie zostajezakończone. Ponoszą Państwo osobistą odpowiedzialność za zabranie swojego mieniaz ulicy. Powinno być oczywiste, że jeśli Pańskie mienie znajduje się na ulicy, istniejeduże ryzyko uszkodzenia i/lub kradzieży Pańskich rzeczy.. Jeśli Państwo sami nie usuną swojego mienia z ulicy, może zrobić to gmina,…

Pańskie mienie/samochód został zajęty

Pańskie mienie/samochód został zajęty Beslag auto inboedel (Pańskie mienie/samochód został zajęty) Komornik sądowy właśnie Państwa poinformował, że Pańskie mienie/samochódzostał zajęty. Zostali Państwo obciążeni nakazem sądowym i nie dokonali Państwo żadnej (pełnej)zapłaty. Komornik sądowy zajął zatem Pańskie mienie i/lub samochód. Sprawozdanie,które komornik sądowy przekazał lub przekaże Państwu, opisuje zajęte przedmioty i datęich publicznej sprzedaży. Należy pamiętać, że przed sprzedażą zawiadomienia zostaną powieszone na Pańskiejnieruchomości i w Pańskiej gminie. Dodatkowo, w gazecie umieszczane jest ogłoszenie.Muszą Państwo ponieść te koszty. Być może Państwa wierzyciel jest skłonny zawrzeć z Państwem umowę zharmonogramem spłaty należności, aby sprzedaż nie musiała się odbyć. Komorniksądowy może Państwu powiedzieć,…

Wydano wyrok

Deurwaarder.com > Vertalingen > Saisie sur compte en banque Wydano wyrok Betekeningen en bevel vonnis (Wydano wyrok) Komornik sądowy właśnie dostarczył Państwu wyrok. Wydano go w Państwa sprawie. Wwyroku sędzia zobowiązał Państwa do zapłaty. Możliwe, że sąd nałożył na Państwarównież inne obowiązki lub zakazy. Celem niniejszego przekazania wyroku przezkomornika sadowego jest poinformowanie Państwa o wyroku i zawartym w nimrozstrzygnięciu sądowym. Ponadto zostaną Państwo wezwani przez komornika (wydanyzostanie “nakaz”) do wykonania tego rozstrzygnięcia. Jeśli dobrowolnie nie zastosujesz się do wyroku sądu i nakazu komornika, prawo dajewierzycielowi możliwości na wyegzekwowanie wykonania rozstrzygnięcia. Jeśli dotyczy tona przykład długu pieniężnego, może nastąpić zajęcie dochodów lub własności. Może niezgadzają…

Gedupeerden kinderopvangtoeslag

Gedupeerd kinderopvangtoeslag Ben je gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Dan kan de Belastingdienst jouw schulden oplossen door ze te betalen. Je moet dan een overzicht van je schulden doorgeven aan Sociale Banken Nederland (SBN).  Zijn je schulden bekend bij één of meer gerechtsdeurwaarders?  Dan kan het gerechtsdeurwaarderskantoor gegevens over je schulden hebben aangeleverd aan Schuldenwijzer. Gerechtelijke schulden die vallen onder het beleidsbesluit staan in het overzicht. Als je dossiers hebt bij verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren en deze kantoren hebben gegevens aangeleverd aan Schuldenwijzer, zie je de gegevens in één overzicht. Het gaat om de gerechtelijke schulden die bekend zijn bij…