Wat doet een deurwaarder?

Deurwaarder.com zorgt ervoor dat uw openstaande vorderingen worden geïncasseerd

U kunt Deurwaarder.com inschakelen wanneer u maar wilt. Wanneer u een achterstallige betaling wilt innen, is het gebruikelijk dat u zelf uw relaties herinnert en maant tot betaling van de openstaande post(en). In een laatste brief, de laatste aanmaning, geeft u aan dat bij verder uitblijven van de betaling u de zaak zal overdragen aan ons. In deze fase blijft het streven, zonder rechterlijke tussenkomst, de zaak op te lossen met inachtneming van de incassokosten. Als dat niet mogelijk blijkt, kunt u besluiten tot dagvaarden. Voor en na een eventueel vonnis is het mogelijk op vermogensbestanddelen of inkomstenbronnen beslag te leggen. Onze deurwaarders en incassospecialisten kunt u inschakelen voor zowel het debiteurenbeheer, het juridisch advies, de incasso als het gehele juridische traject tot en met de executie van het vonnis.

Een deurwaarder inschakelen, hoe gaat dat in zijn werk?

In de minnelijke fase van ons incassotraject rekenen wij in de meeste gevallen een vaste vergoeding.

Wanneer wij een procedure starten om uw vordering te incasseren zijn onze out of pocket kosten bij voorschot verschuldigd. Voor de executiefase maken wij vooraf met u afspraken over de risico’s van de door ons te maken ambtelijke kosten, zodat u achteraf niet voor onaangename verassingen komt te staan.

Deurwaarder.com heeft gekozen voor het model cure en pay, waarbij in de minnelijke fase vooraf afspraken worden gemaakt over onze fee.

In de gerechtelijke en executiefase zijn onze out of pocket kosten bij voorschot verschuldigd en worden over niet verhaalde ambtelijke kosten vooraf met u afspraken gemaakt.

Onze opdrachtgevers hebben de vrije keuze in de minnelijke fase om te kiezen voor ons incassobureau HNL dat al vanaf 1989 een professionele toevoeging is naast onze deurwaarders activiteiten.

Wanneer vooraf al vaststaat dat het op een procedure aankomt dan adviseren wij uw zaak direct bij Deurwaarder.com onder te brengen, zodat alles in een hand blijft.

Als deurwaarders van Deurwaarder.com zijn wij de aangewezen personen om te helpen op een Persoonsgerichte en Sociaal Maatschappelijk verantwoorde wijze. Wij kunnen het totale incassotraject voor u verzorgen.

Wij zijn als deurwaarder verplicht om conservatoire-en executoriale titels ten uitvoer te leggen en wij hebben hiervoor een Ministerieplicht.

In de volksmond heet alles een deurwaarder, een gerechtsdeurwaarder wordt door de Koning benoemd en heeft de status van openbaar ambtenaar.

Om het onderscheid met de gemeentelijke en andere lagere overheden goed uit te laten komen is er gekozen voor de naam gerechtsdeurwaarder die als enige rechtsbeoefenaar exploten uitbrengt en in die hoedanigheid de status heeft van openbaar ambtenaar.

Het meest bekend zijn de loonbeslagen op inkomstenbronnen en bankrekeningen en andere vermogensbestanddelen.

De belangrijkste vermogensbestanddelen zijn voertuigen en vaartuigen en inboedel waar recentelijk in het voordeel van de beslagene verregaande beperkingen zijn ingevoerd.

Afhankelijk van wie er daadwerkelijk staan ingeschreven op het adres waar beslaglegging op de inboedel zal plaatsvinden en of echtelieden in gemeenschap van goederen zijn getrouwd wordt beslag gelegd op alle goederen, waarbij de bewijslast rust op de beslagene om aan te tonen dat goederen op naam van een derde staan. Bij een huisgenoot (niet getrouwd) als er een contract van samenwoning is waarbij de inboedel niet is toegerekend aan een ander dan de huisgenoot kan hierop beslag worden gelegd

De deurwaarders van Deurwaarder.com zijn gerechtelijk bevoegd om aan de deur te komen, uitspraken van rechters af te handelen en beslag te leggen op goederen of inkomen. Het proces begint met het versturen van een mail of brief met een betalingsherinnering over het te incasseren bedrag van de schuldeiser. Daarna volgt de aanmaningsbrief. Een dagvaarding of beslaglegging op goederen doen we pas in het uiterste geval. Dit hangt ook af van het type schuld.

Deurwaarder.com staat voor een Persoonsgerichte en Sociaal Maatschappelijk verantwoorde manier van incasseren. Iedereen heeft er baat bij dat een openstaande vordering wordt betaald.