Privacy verklaring

Privacyverklaring Deurwaarder.com

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Van wie we gegevens verzamelen
 3. Waarom we gegevens verzamelen
 4. Door ons verzamelde gegevens
  4.1. Door de opdrachtgever verstrekte gegevens
  4.2. Door u aan ons verstrekte gegevens
  4.3. Gegevens die we zelf verzamelen
  4.4. Cameratoezicht
  4.5. Waarom we uw gegevens mogen verzamelen en gebruiken
 5. Met wie we gegevens delen
  5.1. Wat we delen met onze opdrachtgever
  5.2. Doorgeven van gegevens aan een andere gerechtsdeurwaarder
  5.3. Digitaal beslagregister
  5.4. Verhuisbedrijf en slotenmaker
  5.5. Delen van uw gegevens buiten Nederland
 6. Hoe we uw gegevens beschermen
 7. Hoe lang we uw gegevens bewaren
 8. Welke rechten u heeft
 9. Hoe u een klacht kunt indienen
 10. Aanpassing van deze privacyverklaring

  1. Inleiding

  Bij onze incassowerkzaamheden gebruiken we persoonlijke gegevens over u. In deze
  privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en
  bewaren en met welk doel.

  Deurwaarder.com is verantwoordelijk voor het gebruiken van uw gegevens. Daarbij
  moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

  Onze contactgegevens
  Deurwaarder.com vestiging Lelystad
  Pascallaan 68D
  8218NJ Lelystad

  Deurwaarder.com vestiging Bussum
  Huizerweg 11
  1401 GD Bussum

  2. Van wie we gegevens verzamelen

  We verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Dat bent u of u en uw
  partner als er een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander,
  bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we
  ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens.
  Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken ook we de gegevens van
  de ouder(s) of van de voogd.

  3. Waarom we gegevens verzamelen

  U heeft volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft
  ons gevraagd om de schuld te innen. U moet daarvoor iets doen of ergens aan
  meewerken. We zoeken daarom contact met u en hebben daarvoor uw contactgegevens
  nodig.

  Als we u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan u
  moeten sturen, hebben we de wettelijke plicht om gegevens over uw officiële
  woonplaats op te vragen. Ook hebben we de plicht om te kijken we of er sprake is van
  een bijzondere schuldsituatie.

  Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten we weten welke dat zijn
  en of er soms al beslag op ligt.

  4. Door ons verzamelde gegevens

  4.1. Door de opdrachtgever verstrekte gegevens

  Het bedrijf, de persoon of de organisatie die nog geld van u krijgt (de opdrachtgever)
  heeft aan ons opdracht gegeven om u te benaderen. We krijgen van deze schuldeiser uw
  contactgegevens, informatie over de openstaande factuur en het bedrag waar het om
  gaat. In de factuur kunnen bijzondere persoonsgegevens staan. Bijzondere
  persoonsgegevens zijn extra gevoelige gegevens over u die zijn bestempeld als bijzondere
  persoonsgegevens. Het gaat dan om uw ras, godsdienst, seksuele leven, politieke
  opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk gedrag, genetische
  gegevens en biometrische gegevens (zoals vingerafdruk maar in sommige gevallen ook
  fotomateriaal).

  4.2. Door u aan ons verstrekte gegevens

  Er is informatie die u aan ons geeft in e-mails, brieven, telefoongesprekken, gesprekken
  aan de deur of aan onze balie. Deze gegevens gebruiken we als het van belang is bij het
  incasseren van uw schuld.

  Bijzondere gegevens
  We vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw afkomst,
  geloof of gezondheid. Het kan zijn dat u ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder
  dat we daarom vragen en dat het niet van belang is bij het incasseren van uw schuld. Die
  slaan we dan niet op en gebruiken we niet.

  Wanneer we wel bijzondere persoonsgegevens gebruiken

  Er zijn in hoofdlijn drie situaties waarbij we bijzondere persoonsgegevens gebruiken.
  1. De gerechtsdeurwaarder is gehouden aan verordeningen en beroeps- en
   gedragsregels waarbij er op hem de verplichting rust om als onafhankelijke partij
   tussen schuldeiser en schuldenaar belangen af te wegen en onnodige kosten te
   vermijden. Bij onze werkzaamheden houden we vanuit die verplichting rekening met
   bijzondere omstandigheden van de schuldenaar. Een voorbeeld is het tijdelijk
   opschorten van een regeling bij bijzondere medische situaties. In dat geval moeten
   we die situatie wel afdoende beschrijven en opnemen in het dossier.
  2. Vorderingen van zorgverleners bevatten – hoe summier dan ook – informatie over
   een behandeling. Bij onze incasso- en ambtelijke werkzaamheden moeten we deze
   informatie verwerken.
   Bij het voeren van een gerechtelijke procedure moeten we ingaan op de aard van de
   schuld en eventueel door u gevoerd verweer. Deze onderdelen kunnen bijzondere
   gegevens bevatten, bijvoorbeeld gegevens over gezondheid

   Uw overzicht van inkomsten- en uitgaven

   Als we een betalingsregeling met u afspreken sturen we u een formulier om uw
   inkomsten en uitgaven aan ons door te geven. De gegevens die u op dit formulier zet

   gebruiken we om te bepalen wat het wekelijkse of maandelijkse bedrag is dat u aan ons
   moet betalen om de schuld af te lossen.

   De gegevens op het inkomsten- en uitgavenformulier en alle door u aan ons verstuurde
   bijlagen gebruiken we ook om voor u de ‘Beslagvrije Voet’ te bepalen.

   Opnemen van telefoongesprekken

   Als we met u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. We kunnen de
   telefoongesprekken terugluisteren. Dat doen we om onze medewerkers te trainen. De
   opgenomen telefoongesprekken worden na 30 dagen gewist.

   4.3. Gegevens die we zelf verzamelen

   De gerechtsdeurwaarder mag speciale gegevensbronnen gebruiken. Dat mag als hij bezig
   is met het voorbereiden van een rechtszaak of als hij een vonnis (of een andere titel)
   tegen u heeft.

   Gegevens bij het voorbereiden van een rechtszaak

   De gerechtsdeurwaarder controleert uw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’
   en is verplicht uw burgerservicenummer op te vragen. Ook kijkt de gerechtsdeurwaarder
   in het digitaal beslagregister. Daarin staat onder andere informatie als er beslag ligt op
   uw salaris of huis. De gerechtsdeurwaarder ziet wie (welke gerechtsdeurwaarder) er
   beslag heeft gelegd, het type beslag en het bedrag waarvoor het beslag is gelegd.

   Gegevens als er een vonnis aanwezig is

   De gerechtsdeurwaarder controleert uw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’.
   De gerechtsdeurwaarder haalt uw burgerservicenummer op en vraagt een overzicht op
   van uw werkgevers van de laatste jaren. Ook ziet hij als u eventueel een uitkering (van
   het UWV) ontvangt. Aan uw werkgever vragen we onder andere om gegevens over uw
   salaris.

   Aan de belastingdienst vragen we om gegevens over toeslagen die u van de
   belastingdienst ontvangt.

   De gerechtsdeurwaarder kan ook het ‘basisregister voertuigen’ inzien en kijken of er een
   voertuig is waar beslag op kan worden gelegd. Hij krijgt uit het basisregister het kenteken
   en gegevens over merk, type en kleur van het voertuig.
   De gerechtsdeurwaarder raadpleegt in zijn werk ook de Verwijsindex Schuldhulpverlening
   om te kijken of u bij een schuldhulpverleningsinstantie staat ingeschreven.

   Gegevens uit een huisbezoek

   Als onderdeel van ons werk bezoeken we ook uw adres, bijvoorbeeld om een officieel
   stuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) achter te laten. De gerechtsdeurwaarder maakt een
   notitie over het bezoek.

   Openbare bronnen

   We raadplegen voor ons werk ook openbare bronnen, zoals het centraal
   insolventieregister, het curatele- en bewindregister en het huwelijksgoederenregister.

   4.4. Cameratoezicht

   We hebben voor uw en onze veiligheid cameratoezicht bij de balie in onze kantoren.
   Deze beelden worden na 48 uur gewist.

   4.5. Waarom we uw gegevens mogen verzamelen en gebruiken

   De gerechtsdeurwaarder werkt bij het incasseren van een openstaande schuld altijd in
   opdracht van een ander (de opdrachtgever). De opdrachtgever heeft u een product of
   een dienst geleverd en probeert nu de betaling van u te krijgen. We mogen gegevens van
   u verzamelen en gebruiken omdat u nog moet voldoen aan de overeenkomst met de
   opdrachtgever.

   Bij het voorbereiden van een rechtszaak en bij ons ambtelijk werk zijn we vanuit de wet
   verplicht om uw adres te controleren in de basisregistratie personen.

   De gerechtsdeurwaarder mag bij het uitblijven van uw betaling kijken of hij beslag kan
   leggen op uw inkomen of bezittingen. Daarvoor raadpleegt hij verschillende registers en
   gebruikt deze gegevens. De gerechtsdeurwaarder kan officiële stukken aan uitreiken en
   beslagen leggen. Ook hierbij gebruiken we persoonsgegevens. Dit gebruik valt onder het
   uitoefenen van openbaar gezag. Dat is een taak die de overheid aan de
   gerechtsdeurwaarder heeft toegewezen.

   5. Met wie we gegevens delen

   5.1. Wat we delen met onze opdrachtgever
   We hebben in ons werk veel contact met de opdrachtgever. We geven de schuldeiser
   informatie over betalingen die u al ons heeft gedaan, over betalingsregelingen die we
   met u afspreken en als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld. Ook geven we de
   opdrachtgever informatie over een contactmoment met u, bijvoorbeeld de datum en het
   soort van een aan u verstuurde brief of van een telefoongesprek.

   5.2. Doorgeven van gegevens aan een andere gerechtsdeurwaarder

   We delen soms uw gegevens met andere gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland.
   Bijvoorbeeld als u in een gebied woont waar we niet regelmatig werken en we toch met u
   in contact willen komen. De gegevens die we delen zijn adresgegevens, gegevens van een

   oproeping of dagvaarding of gegevens van een vonnis of beslag. De collega
   gerechtsdeurwaarder valt onder dezelfde wetten en regels. En de collega is volledig
   verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Bij vragen over uw gegevens kunt
   u dan bij ons terecht of bij onze collega.

   5.3. Digitaal beslagregister

   Als we als gerechtsdeurwaarder een beslag leggen, moeten we in het digitaal
   beslagregister onder andere vastleggen ten laste van wie het beslag wordt gelegd, het
   type beslag en het bedrag. Het digitaal beslagregister valt onder de verantwoordelijkheid
   van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (de KBvG).

   5.4. Verhuisbedrijf en slotenmaker

   Bij een ontruiming schakelen we een slotenmaker en een verhuisbedrijf in. We geven aan
   de slotenmaker en het verhuisbedrijf alleen de datum van de ontruiming door en het
   huisadres.

   5.5. Delen van uw gegevens buiten Nederland

   Als er sprake is van een buitenlandse opdrachtgever, dan delen we informatie met deze
   opdrachtgever. Als u zich in een ander land bevindt, dan schakelen we een partij in dat
   land in om namens ons de schuld te innen. Met die partij delen we dan de gegevens die
   nodig zijn om de opdracht uit te voeren.
   Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische
   Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van
   persoonsgegevens.

   6. Hoe we uw gegevens beschermen

   Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij
   letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand
   zomaar toegang heeft tot onze systemen en uw gegevens. We laten onze
   veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

   7. Hoe lang we uw gegevens bewaren

   Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een
   wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 10
   jaar.

   8. Welke rechten u heeft

   De persoonsgegevens zijn gegevens over u. We vinden het normaal dat u precies mag
   weten welke gegevens we van u hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens
   mag u ons vragen om ze te verbeteren (recht op correctie). Ook mag u vragen om niet
   langer gegevens van u te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens
   over u te verwijderen (recht op wissen van gegevens) wanneer deze niet langer nodig zijn
   voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. Deze verzoeken
   over uw gegevens kunt u doen via ons algemeen e-mailadres.

   Inzagerecht
   U mag ons vragen welke gegevens van u we hebben. Deze vraag kunt u stellen via onze
   algemeen e-mailadres. We sturen u dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle
   persoonsgegevens die we van u hebben.

   Recht op correctie
   Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens
   te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig
   zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door. Een correctie kunt u
   doorgeven via het formulier op onze website.

   Bezwaar tegen het gebruiken van uw gegevens
   U kunt ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. We zullen dit verzoek altijd
   zorgvuldig bekijken maar hebben vaak toch de bevoegdheid om uw gegevens te blijven
   gebruiken. We gebruiken uw gegevens om een betaling van u te verkrijgen.

   Recht op wissen van gegevens
   U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben we een
   wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval
   kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen uw verzoek altijd zorgvuldig
   bekijken en u laten weten of we gegevens van u kunnen verwijderen. Als dat niet kan,
   geven we daar de reden van op.

   Waar u met vragen terecht kunt
   De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we goed
   met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kunt u bij hem/haar
   terecht. Hiervoor kunt u ons algemene e-mailadres gebruiken of ons bellen op ons
   algemene telefoonnummer.

   9. Hoe u een klacht kunt indienen

   Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of
   de wijze waarop we met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de
   Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
   Autoriteit Persoonsgegevens
   Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30
   2594 AV Den Haag
   Postadres : Postbus 93374
   2509 AJ Den Haag
   Telefoon : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)
   Openingstijden : op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

   10. Aanpassing van deze privacyverklaring

   We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan
   als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er
   sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen


   Wetten en regels

   • Algemene Verordening Gegevensbescherming
   • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
   • Gerechtsdeurwaarderswet
   • Administratieverordening Gerechtsdeurwaarders
   • Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit
   • Verordening Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
   • VISH convenant
   • Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
   • Wet Basisregistratie Personen
   • Richtsnoeren AP Beveiliging van persoonsgegevens
   • Beleidsregels AP Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
   • Beleidsregels AP Beveiliging van persoonsgegevens
   • Beleidsregels AP Beleidsregels meldplicht datalekken
   • Beleidsregels AP Cameratoezicht

   Grondslagen

   De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:
   a. Toestemming van de betrokken persoon.
   b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
   c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
   verplichting.
   d. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
   e. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen
   belang of uitoefening van openbaar gezag.
   f. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
   belangen.

   De gerechtsdeurwaarder in Nederland is een bestuursorgaan. In het minnelijk traject zijn
   de verwerkingen van de gerechtsdeurwaarder gebaseerd op grondslag b. Bij de
   ambtelijke werkzaamheden gelden grondslagen e. en b. en c