Cwize register

Deurwaarder.com beschikt over Cwize. Wij zijn daarom ingericht om de Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-standaard aan te leveren.

De Cwize COE-bestanden zijn de standaard in Nederland voor de uitwisseling van incassogegevens met incassopartners binnen de credit management keten met als doel transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid te bieden.

Welke data bevat een Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-bestand?

COE-Algemeen:
De COE-Algemeen bevat generieke gegevens over dossiers. Bijvoorbeeld is het dossier lopend of gesloten, heeft het dossier een titel, is er een betalingsregeling of beslag enz. Naast deze gegevens worden er aantal totaalbedragen gevraagd voor bijvoorbeeld hoofdsom voor- en na titel en het actueel te vorderen bedrag.

COE-Boekingen
De COE-Boekingen bevat alle rekenregels die nodig zijn om de situaties ten laste van de debiteur per dossier in beeld te brengen (saldo debiteur = actueel te vorderen bedrag).

COE-Vorderingen
De COE-Vorderingen bevat detailgegevens over uit welke facturen de openstaande vordering in het dossier is opgebouwd.

COE-SLA
De COE-SLA bevat detailgegevens van de toewijzing van ontvangsten en afdrachten.


KBvG

Een gerechtsdeurwaarderskantoor moet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor dienstverlening en bedrijfsvoering die zijn beschreven in de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en uitgewerkt in best practices in het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit.


Tweejaarlijks wordt er getoetst door een externe, onafhankelijke auditor. Die hanteert hierbij een vaste werkwijze met betrekking tot het toetsingsverslag op het gebied van bijvoorbeeld onafhankelijkheid, risicobeheersing en personeelsbeleid.
Uiteraard is Deurwaarder.com in het bezit van een positief toetsingsverslag.


FSQS

Financial Services Qualification System

Dit systeem wordt door grote financiële instellingen (met name banken) gebruikt om al hun leveranciers op een uniforme manier te toetsen op risicobeheersing en compliance. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van protocollen voor anti-omkoping, beloningsbeleid, anti-witwassen, businesscontinuïteit, informatiebeveiliging, diversiteitsbeleid, milieu, AVG en communicatie. Door middel van de certificering kunnen de opdrachtgevers en leveranciers richting hun stakeholders (bijvoorbeeld toezichthouders) aantonen dat er nauw wordt samengewerkt om de risico’s in de samenwerking te minimaliseren. De certificeringsprocedure wordt jaarlijks herhaald om te blijven voldoen aan de nieuwste wetgeving en beveiligingsmethoden.

FSQS-NL Third Party Risk Management and Compliance for the Financial Service Sector

FSQS-NL (Financial Services Qualification System-Netherlands) is a community of financialinstitutions including banks and insurance companies, collaborating to agree a single standard for managing the increasing complexity of third and fourth-party information needed to demonstrate compliance to regulators, policies and governance controls.


SRCM

De norm voor Social & Responsible Credit Management.

Maatschappelijk betrokken incasseren. De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering.

Het gaat naast incasseren ook over richtlijnen op het gebied van bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, goed werkgeverschap, vergroening en communicatie. Deurwaarder.com is gecertificeerd SRCM conform de norm SRCM Gerechtsdeurwaarders.