Deurwaarder of gerechtsdeurwaarder inschakelen?

U wilt een deurwaarder inschakelen? Deurwaarder.com heeft deurwaarders en gerechtsdeurwaarders in dienst. Ook voor de minnelijke fase hebben we incassomedewerkers die u van dienst kunnen zijn.

We informeren u graag zoveel mogelijk vooraf. Daarom zijn er antwoorden op de meest gestelde vragen geformuleerd.

Wat is een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder?

Om het onderscheid met de gemeentelijke en andere lagere overheden goed uit te laten komen is er gekozen voor de naam gerechtsdeurwaarder. Die brengt als enige rechtsbeoefenaar exploten uit. In die hoedanigheid heeft hij of zij de status van openbaar ambtenaar.


Als gerechtsdeurwaarder brengen wij de dagvaarding uit die in veel gevallen noodzakelijk is om een rechtszaak te beginnen. Als er een uitspraak is geweest, en de tegenpartij wil er niet aan voldoen, dan kunnen wij het vonnis betekenen en bevel doen om te betalen.
Wanneer hier niet aan wordt voldaan kan beslag worden gelegd op bijvoorbeeld periodieke inkomsten, roerende goederen of onroerende zaken. Als er een ontruiming is toegewezen kan de gerechtsdeurwaarder de ontruiming faciliteren voor de opdrachtgever.

deurwaarder inschakelen

Wat is een exploot?

Een exploot is een gerechtelijk stuk dat uitgebracht door een gerechtsdeurwaarder. Het is een een authentieke akte, waarbij rechts- en bewijskracht ontstaat voor de datum dat het is uitgebracht. Daardoor kan de ontvanger niet betwisten dat de brief niet zou zijn ontvangen. De exploot wordt door de deurwaarder aangereikt of achtergelaten. Er zijn verschillende soorten exploten en de inhoud verschilt.
Wat is het verschil tussen een incassobureau en deurwaarder?
Het verschil is eenvoudig. De deurwaarder mag exploten uitbrengen om een rechtszaak te starten en maatregelen nemen om een verkregen vonnis ten uitvoer te leggen. Een incassobureau zich beperkt tot het traject ervoor, waarbij partijen er onderling proberen uit te komen. Het incassobureau probeert dan op een minnelijke manier de schuld te incasseren.

gerechtsdeurwaarder inschakelen

Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?

Een deurwaarder schakel je in als je een vordering niet zelf kunt incasseren. Is er een dispuut, dan kan een deurwaarder ook de gerechtelijke procedure in gang zetten.

Deurwaarder betekenis

De betekenis heeft in verleden nogal een negatieve klank gehad, Gelukkig is dat de afgelopen jaren omgeslagen in positieve zin. Mede dankzij de bijdrage aan transparantie binnen de schuldpositie van de klant-debiteur. Door het schuldenwijzer register kan kan iedereen kijken wat voor schulden er staan bij de deurwaarders. Daarnaast worden er campagnes gevoerd. Een voorbeeld is door meer gebruik te maken van telefonisch contact. De afstand tussen de deurwaarder en klant-debiteur wordt op die manier kleiner.

Wat is een dagvaarding?

Soms betalen klant-debiteuren niet na minnelijk overleg. Er wordt dan ingeschat of verhaal mogelijk is. Zo ja, dan wordt de gerechtelijke procedure opgestart voor de kantonrechter. Gestart wordt met het uitbrengen van een dagvaarding door de deurwaarder.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder zorgt voor het incasseren van vorderingen en brengt exploten uit voor zijn eigen kantoor, collega’s en advocaten. Dat om een rechtsgeding te starten en een verkregen vonnis ten uitvoer te leggen.

Wat gebeurt er als iemand niet thuis is

Als de deurwaarder niemand thuis treft wordt het exploot in gesloten envelop achtergelaten in de brievenbus. Op de envelop staan de wettelijk voorgeschreven vermeldingen.

Wat mag in beslag worden genomen?

Het meest bekende zijn de loonbeslagen op inkomstenbronnen, bankrekeningen en andere vermogensbestanddelen. Daarnaast kan er beslag worden gelegd op voertuigen, vaartuigen en inboedel. Daarbij zijn recentelijk in het voordeel van de beslagene verregaande beperkingen ingevoerd.

Hoeveel bedragen de kosten?

De ambtelijke kosten van een deurwaarder zijn vastgelegd in het Btag tarief en komt voor rekening van de klant-debiteur. Als verhaal niet succesvol is komen de kosten ten laste van de opdrachtgever.
De kosten voor het incasseren van vorderingen in de minnelijke fase ten laste van de klant-debiteur zijn vastgelegd in de Wik.

Voor wie zijn de kosten van een deurwaarder

In eerste aanleg zijn deze voor de schuldenaar-debiteur wanneer er wordt geïncasseerd. Lukt dit niet, dan draait de opdrachtgever op voor de gemaakte kosten.

Mag een deurwaarder zonder aankondiging beslag leggen?

Nee, van te voren wordt altijd aangezegd dat er beslag gelegd kan gaan worden. Dat wordt gedaan door vermelding in het exploot van betekening. Daarna in brieven waarin de beslag pogingen worden aangekondigd.

Op welke goederen mag een deurwaarder geen beslag leggen?

Op persoonlijke bezittingen, waarbij dit de laatste jaren nogal aan verandering onderhevig is door verandering van waardering van wat er als persoonlijk is aan te merken.

Is het mogelijk dat een deurwaarder niet op komt dagen?

Dat is nagenoeg onmogelijk. De gerechtsdeurwaarder heeft een ministerieplicht en moet zijn ministerie verlenen voor een ambtelijke opdracht die hij heeft ontvangen.

Wordt er gewerkt met no-cure-no-pay?

Deurwaarders mogen niet werken via no-cure-no-pay. Dat is verboden bij de wet.
Het traject vóór inschakeling van de deurwaarder wordt de minnelijke fase genoemd. In sommige gevallen wordt dan no-cure-no-pay aangeboden. Maar dit bieden wij niet als dienst.

Wij bieden u wel de mogelijkheid om de vordering in te dienen voor een vast bedrag per zaak. Daarvoor krijgt u een behandelplan zodat er inzicht in de zaak ontstaat. Wij noemen dit model cure en pay.

Kan er beslag gelegd worden op huisdieren?

In beginsel wordt er gekeken naar de waarde van een inbeslaggenomen goed. Daarbij geldt dat voor huisdieren een zorgplicht is. De kosten lopen dan snel op. Daardoor is beslag in de meeste gevallen snel niet zinvol.

Kan beslag gelegd worden op de inboedel van een huisgenoot?

Er wordt beslag gelegd op alle goederen een adres. Het is dus mede afhankelijk wie er daadwerkelijk staat ingeschreven op dat adres. Verder hangt het af of echtelieden in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

De bewijslast ligt bij de beslagene, om aan te tonen dat goederen op naam van een derde staan.

Een contract van samenwoning is ook van invloed of er beslag op de goederen kan worden gelegd. Personen kunnen bijvoorbeeld samenwonen en een samenwoningscontract opstellen. Zo kan worden uitgesloten dat er beslag wordt gelegd op de goederen van een huisgenoot. Het contract moet wel een notariële akte zijn. Een geregistreerde verklaring van de Belastingdienst is ook geldig.

Kan ik een klacht indienen?

Ja. Deurwaarder.com valt onder een streng tuchtrecht van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders dat werkzaam is vanuit de KBvG.

Doorverwijzing naar schuldenwijzer.nl

In sommige gevallen helpen we personen door te verwijzen naar schuldenwijzer.nl. Door in te loggen met DigiD krijgen ze direct inzage in de situatie. Naast de schulden zijn ook de beslagen zichtbaar. Ook de overheid sluit steeds meer aan. Zo ontstaat er ook inzicht op de schulden die iemand aan de overheid heeft. Zo wordt het nog duidelijker wat de werkelijke schuldpositie van iemand is.

Aansluiting bij KBvG

Zoals elke gerechtsdeurwaarder is Deurwaarder.com verplicht lid van de KBvG.

Neem vrijblijvend contact op

Bent u op zoek naar een betrouwbare partij? Wij helpen u graag met ons team van meer dan 30 personen. Bel vrijblijvend op nummer 088-2772740 of neem contact op via het contactformulier.