Size mahkeme kararı tebliğ edildi

Betekening en bevel vonnis (Size mahkeme kararı tebliğ edildi)

Az önce icra görevlisi size bir mahkeme kararı verdi. İcra görevlisi böylelikle mahkeme
kararını size ‘tebliğ’ etmiş oldu. Mahkeme kararında hakim sizi ödeme yapmaya mahkum
etti. Hakim sizi başka yasaklara veya yükümlülüklere de mahkum etmiş olabilir. İcra
görevlisi tarafından mahkeme kararının şahsınıza verilmesindeki amaç sizi mahkeme
kararından ve kararda belirtilen mahkumiyetten haberdar etmektir. Aynı zamanda icra
memuru tarafından bu mahkumiyeti yerine getirmeniz talep edilmektedir
(emredilmektedir).
Hakimin kararına ve icra görevlisinin emrine gönüllü olarak uymamanız durumunda,
yasalar alacaklınıza sizin mahkumiyete zorunlu olarak uymanızı sağlama hakkı
tanımaktadır. Söz konusu para borcu ise örneğin gelir veya mal varlığınız haczedilebilir.
Belki de mahkumiyeti kabul etmiyorsunuz. Karara itiraz veya temyiz hakkınız olup
olmaması ise hakim huzuruna çıkıp çıkmadığınız sorusuna bağlı.

1 İtiraz: Hakim huzuruna çıkmadıysanız gıyabi mahkeme kararı söz konusudur.
Şartlara göre bu durumda itiraz edebilirsiniz. Bunun için bu kez sizin davacıyı celp
etmeniz gerekmektedir. Celbin hazırlanması kolay değildir, bu nedenle gerektiği takdirde
hukuki yardım almanız mantıklı olabilir. Mahkeme kararını şahsi olarak almanız veya
mahkeme kararı ve bundan kaynaklanan tedbirlerden haberdar olduğunuzu bildirdiğiniz
andan itibaren itiraz süresinin prensipte dört hafta olduğuna dikkat ediniz. Dolayısıyla
fazla beklemeyiniz.
DİKKAT EDİNİZ: başka hemdavalı da var ise ve onlardan biri mahkemeye çıkmış ise sizin
için verilen mahkeme kararı gıyabi karar değil vicahi karara geçer (aşağı bakınız).
2 Temyiz: Hakim huzuruna çıktığınız takdirde vicahi mahkeme kararı söz konusudur.
Belirli şartlar altında, davacının mahkemeye sunduğu talep (yani illa da hakimin
nihayetinde kabul ettiği değil) 1.750,– Avro’yu aştığı takdirde, buna karşı temyize
gidebilirsiniz. Temyize gidebilmeniz için bir avukat tutmak zorundasınız.
Prensip olarak temyiz süresi hakimin kararı verdiği günden sonra üç aydır.

Dikkat ediniz: çoğu mahkemede hakim tarafından kararların ‘anında uygulanabilir’
olduğunu beyan edilmektedir. Bunun anlamı karara itiraz etseniz veya kararı temyiz
etseniz dahi davacı, örneğin haciz koydurarak, kararı uygulatabilir. Davacının önce itiraz
veya temyizinizin sonucunu beklemesine gerek yoktur. Tabii daha sonra haklı çıkmanız ve
kararın mahkeme tarafından bozulması durumunda davacıdan geri ödeme talep
edebilirsiniz.

Juridisch Loket adlı kurumdan (www.juridischloket.nl), veya avukat veya başka bir hukuk
danışmanından hukuki tavsiyeler almanızı tavsiye ederiz.
İcra görevlisi ile irtibata geçerek haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında açıklama
isteyebilirsiniz.

İcra görevlisi