VEELGESTELDE VRAGEN OVER WETSWIJZIGING INCASSOKOSTEN

Feiten

Wanneer treedt de wet in werking?
Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten van kracht.

Wat zijn incassokosten?
Kosten die de schuldeiser maakt om een geldvordering te innen als de schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt.

Aan wie moet de schuldenaar betalen?
De incassokosten zijn verschuldigd onafhankelijk of ze zijn gemaakt door de schuldeiser zelf of door het deurwaarderskantoor of incassobureau.

Mag ik ook andere kosten blijven vorderen, zoals administratiekosten?
Nee, de buitengerechtelijke kosten zijn de enige kosten die in rekening mogen worden gebracht om de geldvordering te innen. Andere bedragen mogen niet in rekening worden gebracht.

Waarom deze wetswijziging?
Om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten en om duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden voor en de hoogte van de incassokosten.

Voor wie is deze wetswijziging bestemd?
De wijziging is dwingend recht voor consumenten. Voor bedrijven is het regelend recht: bij handelstransacties kan de ondernemer zelf met zijn klant overeenkomen wat de incassokosten zijn.
Uiteraard dient dit wel redelijk en billijk te zijn. De wetgever geeft aan dat 15% een “redelijk” incassopercentage lijkt. In 2013 wordt de Europese wetgeving doorgevoerd die dwingend is voor zakelijke transacties.

Is de wetswijziging ook bedoeld voor vorderingen die al voor 1 juli 2012 zijn vervallen?
De wetswijziging is van toepassing op vorderingen waarin de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. De verzuimdatum is niet de datum waarop de herinnering /aanmaning is verzonden. Als een schuldenaar niet binnen de overeengekomen termijn zijn vordering betaalt dient hij een aanmaning te ontvangen waarin hij nog 14 dagen in de gelegenheid wordt gesteld om de vordering alsnog te voldoen. In deze brief kan al wel rente worden gevorderd. In de brief dienen de hoofdsom, eventuele rente en de incassokosten te worden vermeld. De incassokosten zijn opeisbaar na die 14 dagen.

Wanneer mag ik incassokosten in rekening brengen?
Vanaf het moment dat de schuldeiser de schuldenaar 14 dagen in de gelegenheid heeft gesteld de vordering alsnog kosteloos te voldoen. Pas daarna –bij geen of gedeeltelijke betaling- is schuldeiser gerechtigd de incassokosten daadwerkelijk te vorderen.

Wat is verzuim?
1. De termijn voor het nakomen van de verbintenis is verstreken
2. De schuldenaar is in gebreke gesteld en betaling is uitgebleven

Je kunt van rechtswege in verzuim zijn. Bijvoorbeeld indien huurpenningen of zorgpremies niet zijn voldaan op de vervaldatum ben je automatisch in verzuim, evenals wanneer je niet hebt betaald binnen de met de schuldeiser (in overeenkomst of algemene voorwaarden) overeengekomen termijn.
Indien debiteur niet van rechtswege in verzuim is, dient deze nog in gebreke en verzuim gesteld te worden, voorafgaand aan de zogenaamde 14-dagen aanmaning.

Wat gebeurt er met de incassokosten als de schuldenaar binnen 14 dagen slechts een gedeelte van de vordering betaalt?
Als een schuldenaar slechts een deel van de openstaande vordering betaalt is hij nog steeds in verzuim. De schuldeiser is gerechtigd om na 14 dagen incassokosten te vorderen. Deze kosten dienen echter wel berekend te worden over het openstaande saldo. Er hoeft echter niet opnieuw een 14-dagen brief verzonden te worden.

Voorbeeld: de vordering bedraagt 500 euro en debiteur betaalt 200 euro. Na 14 dagen kan dan 15% over 300 euro (oftewel 45 euro) worden gevorderd aan incassokosten.

Kan ik als sprake is van een duurovereenkomst per vordering incassokosten rekenen?
Ja, de wetgever geeft aan dat per vordering incassokosten kunnen worden gerekend als schuldeiser voldoet aan de gestelde voorwaarden om de incassokosten te kunnen vorderen. Concreet: er moet in dat geval ook per vordering een 14-dagenbrief verzonden worden waarin de schuldenaar de gelegenheid krijgt het openstaande bedrag alsnog kosteloos te voldoen.
Het is overigens niet verplicht om per vordering incassokosten in rekening te brengen. Het is ook mogelijk om over het totale openstaande bedrag (bijvoorbeeld drie openstaande termijnnota’s) de incassokosten te berekenen. In dat geval moet in de 14-dagenbrief het totale openstaande bedrag worden genoemd inclusief de incassokosten (zijnde 15% over de totale hoofdsom) die na dag 14 opeisbaar zijn.

Kan ik als er sprake is van een duurovereenkomst ook over de totale hoofdsom incassokosten rekenen?
Ja, dat is mogelijk. In dat geval moet in de 14-dagenbrief het totale openstaande bedrag worden genoemd inclusief de incassokosten die na dag 14 opeisbaar zijn.

Worden de incassokosten inclusief of exclusief BTW in rekening gebracht?
Dat hangt af van het feit of u als schuldeiser al dan niet BTW-plichtig bent. Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel vermeld te worden in de 14-dagenbrief. Dit kan door onderstaande passage over te nemen: “Bovendien wordt over alle kosten BTW berekend. [Naam Schuldeiser] hoeft geen BTW te betalen en daarom moet u in dat geval ook de BTW betalen (conform art. 3 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).”

Is de Wet normering van buitengerechtelijke incassokosten van toepassing op alle openstaande vorderingen?
De Wet normering van buitengerechtelijke kosten is alleen van toepassing op vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom. Opdrachtgevers die dwangbevelen uitvaardigen worden niet geraakt door het Besluit omdat zij te maken hebben met de Algemene Wet Bestuursrecht en het Besluit buitengerechtelijke kosten. Voor hen blijft het dus zoals het was. Dit geldt onder meer voor het CJIB, DUO, Kamers van Koophandel, Dienst Regelingen en pensioenfondsen. Ook in geval van boetes (CJIB, NS, vervoersbedrijven) is de Wet niet van toepassing. Overigens zijn genoemde partijen wel gerechtigd om de incassokosten in rekening te brengen conform de wet.

Hoe hoog mogen de buitengerechtelijke incassokosten zijn?
De overheid introduceert de volgende wettelijke staffel:

Maximale incassokosten per 1 juli 2012

HoofdsomPercentage ten hoogsteVergoeding incassokosten
Over de eerste € 2.500 15% Minimum € 40
Over de volgende € 2.500 10%  
Over de volgende € 5.000 5%  
Over de volgende € 190.000 1%  
Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775

Een rekenvoorbeeld:
Stel uw cliënt heeft uw factuur van 3.000 euro onbetaald gelaten, de betalingstermijn is overschreden en u heeft de debiteur aangemaand. Dan mogen de volgende kosten in rekening worden gebracht: tot 2.500 euro vijftien procent en voor de resterende 500 euro tien procent. In totaal dus 375 euro + 50 euro = 425 euro incassokosten.

Is het mogelijk schuldenaar direct te dagvaarden als hij na de 14-dagen brief niet heeft betaald?
Nee, dit is niet mogelijk. HNL/Hanemaayer De Boer & Partners zal de schuldenaar nog één sommatie sturen waarin de openstaande vorderingen, de rente en het exacte bedrag aan incassokosten worden vermeld. Dit is de laatste betaalgelegenheid voor de schuldenaar. Hierna kan tot dagvaarding worden overgegaan.

Is het noodzakelijk de Algemene Voorwaarden aan te passen?
Het Besluit is dwingend recht voor vorderingen op consumenten. Dat wil zeggen dat de nieuwe staffel voor alle vorderingen geldt waarin schuldenaar in verzuim is na 1 juli 2012. Met ingang van die datum is het ook niet meer mogelijk administratiekosten of andere kosten te rekenen, ongeacht wat in de Algemene Voorwaarden staat. Vanaf dat moment kunnen alleen de incassokosten in rekening worden gebracht conform het Besluit. U dient de Algemene Voorwaarden dan ook aan te passen.

Lelystad

  • Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
  • Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
  • 088-2772740
  • 088-2772750
  • lelystad@deurwaarder.com

Bussum

  • Postbus 375, 1400 AJ Bussum
  • Huizerweg 11, 1401 GD Bussum
  • 088-2772760
  • 088-2772770
  • bussum@deurwaarder.com
×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2012